Ad Code

FxPro.com: USD/CHF trong ngày Có thể tăng 15-35 Xu hướng tăng của PIPS trên 0,9445.

  Xoay vòng: 0,9445

Sở thích của chúng tôi:

Các vị thế mua trên 0,9445 với các mục tiêu ở mức 0,9480 & 0,9500 khi mở rộng.

Kịch bản thay thế:

Dưới 0,9445 tìm kiếm nhược điểm hơn nữa với mục tiêu là 0,9425 & 0,9410.

Bình luận:

Một cơ sở hỗ trợ tại 0,9445 đã hình thành và cho phép ổn định tạm thời.