Ad Code

FxPro: USD/CAD ST Có thể tăng 244-414 PIPS phục hồi

  Xoay vòng: 1.3200

Sở thích của chúng tôi:

Các vị thế mua trên 1,3200 với mục tiêu là 1,3810 & 1,3980 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:

Dưới 1,3200 tìm kiếm nhược điểm hơn nữa với mục tiêu là 1,2950 & 1,2730.

Bình luận:

Chỉ số RSI cho thấy đà tăng.