Ad Code

FxPro: GBP/USD ST Có thể tăng 327-687 PIPS xu hướng tăng chiếm ưu thế.

  Xoay vòng: 1.1400

Sở thích của chúng tôi:

Các vị thế mua trên 1,1400 với các mục tiêu ở mức 1,2300 & 1,2660 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:

Dưới 1,1400 tìm kiếm nhược điểm hơn nữa với mục tiêu là 1,1140 & 1,0860.

Bình luận:

Chỉ số RSI cho thấy đà tăng.