Ad Code

FxPro: AUD/USD ST Có thể tăng 201-421 PIPS xu hướng tăng chiếm ưu thế.

  Xoay vòng: 0,6360

Sở thích của chúng tôi:

Các vị thế mua trên 0,6360 với mục tiêu là 0,6910 & 0,7130 khi mở rộng.

Kịch bản thay thế:

Dưới 0,6360 tìm kiếm nhược điểm hơn nữa với mục tiêu là 0,6165 & 0,6000.

Bình luận:

Chỉ số RSI cho thấy đà tăng.