Đây là index hỗ trợ site lần 1 cho Web. Các link được index dưới dạng wiki, bao gồm hơn 1000 link