Ad Code

What is Default Risk?

 In business, business cannot avoid risks. Especially for investors when the debtor's inability to pay leads to default and bankruptcy. The term Default Risk is repeated many times by economists in seminars or talks on economic development. So what is Default Risk ? What factors affect Default Risk? All these questions will be answered by Finnews24 in the article below.

What is Default Risk?

Default Risk is a phrase used to refer to the risk of default or bankruptcy in business. This is a major part of credit risk when the borrower is no longer able to pay the debt obligation to the lender. Bankruptcy, default risk can occur when the company cannot repay credit loans in time, for example, it is:

  • Interest expense: Periodic payments to the lender over the life of the debt.
  • Mandatory amortization: The principal payment required over the life of the loan.
[caption id="attachment_223755" align="aligncenter" width="702"](Default Risk) What is Default Risk? (Bankruptcy Risk) What is Default Risk?[/caption]

Nói một cách đơn giản, phần bù rủi ro mặc định được định nghĩa là sự chênh lệch giữa giá lãi suất trên một công cụ nợ và lãi suất phi rủi ro. Do đó, một phương pháp để người cho vay kiếm được lợi tức lớn hơn khi cung cấp vốn cho người đi vay có mức rủi ro lớn hơn là yêu cầu lãi suất cao hơn.

Rủi ro phá sản có thể được đánh giá bằng các công cụ đo lường tiêu chuẩn, bao gồm điểm FICO cho tín dụng tiêu dùng và xếp hạng tín dụng cho các khoản nợ của công ty và chính phủ.

Ví dụ minh họa dễ hiểu: Khi đại dịch Covid-19 bùng phát nhiều doanh nghiệp, công ty không tạo ra được lợi nhuận đủ để trả lãi và trả nợ cho ngân hàng. Khi trường hợp phá sản diễn ra, giới đầu tư có khả năng mất các khoản chi trả lợi nhuận thường kỳ và khoản rót vốn của họ vào trái phiếu. Một mặc định có khả năng mang tới mất 100% bỏ ra.

Để hạn chế ảnh hưởng của nguy cơ không trả được nợ, người cho vay thường tính tỉ lệ thu hồi vốn tương xứng với mức nguy cơ không trả được nợ của con nợ.

Người cho vay thường điều tra thông báo tài chính của một công ti đồng thời áp dụng nhiều tỉ lệ thu chi tiền để xác nhận năng lực thanh toán nợ của doanh nghiệp đó.

Công ti vẫn còn khả năng phá sản dù món nợ có khả năng đã được trả , nhưng doanh nghiệp không thể đáp ứng một vài điều kiện của khoản vay.

Dòng tiền tự do ( Free Cash Flow) là số tiền mặt được tạo ra sau khi công ty tái đầu tư và được tính bằng cách trừ chi phí vốn cho dòng tiền từ hoạt động kinh doanh. Free Cash Flow thường được sử dụng để thanh toán các khoản nợ và trả cổ tức. Nếu dòng tiền tự do bằng 0 hoặc âm thì điều này biểu thị cho tình hình kinh doanh kém hiệu quả của công ty ấy.

QUỸ PHÒNG HỘ (Hedge Fund) là gì? – Có an toàn khi đầu tư vào quỹ phòng hộ không?

Các loại rủi ro trong Default Risk (rủi ro phá sản)

Dựa vào điểm tín dụng của cơ quan xếp hạng có thể phân Default Risk thành 2 loại:

  • Nợ cấp cao (Senior Debt).
  • Nợ thứ cấp ( Subordinated Debt)

Nợ thứ cấp (subordinated debt) là khoản nợ mà chủ nợ đồng ý thỏa thuận thanh toán sau các nghĩa vụ, chủ nợ có bảo đảm và không bảo đảm khác khi đơn vị vay nợ bị phá sản, giải thể.

Nợ cấp cao, hoặc Ghi chú cao cấp, là khoản tiền nợ của một công ty có yêu cầu đầu tiên về dòng tiền của công ty. Nó an toàn hơn bất kỳ khoản nợ nào khác, chẳng hạn như nợ cấp dưới (còn được gọi là nợ cấp dưới), bởi vì nợ cấp cao thường được thế chấp bằng tài sản nó có nghĩa là bên cho vay được yêu cầu thế chấp đầu tiên đối với tài sản, nhà máy hoặc thiết bị của công ty trong trường hợp công ty không hoàn thành nghĩa vụ trả nợ của mình.

Các loại nợ cao cấp phổ biến nhất là Nợ có kỳ hạn cao và Cơ sở tín dụng quay vòng. Chúng được cung cấp bởi các bộ phận ngân hàng thương mại hoặc doanh nghiệp của ngân hàng. Như thể hiện trong sơ đồ trên, tài trợ cho công ty thông qua nợ cao cấp mang lại rủi ro thấp nhất và ưu tiên hoàn trả cao nhất cho người cho vay, so với các loại nợ khác. Debtholders, điển hình là trái chủ và ngân hàng, được quyền trả nợ trước cổ đông, nếu công ty phá sản và thanh lý.

Vì dụ minh họa: Đó là tiền đi vay nên mỗi lớp nợ có một lịch trình trả lãi suất tương ứng, nơi công ty sẽ thanh toán gốc và lãi đều đặn. Hơn nữa, để tránh người đi vay có khả năng mất khả năng thanh toán, những người nợ cũ có thể ngăn cản công ty phát hành các khoản nợ cấp dưới. Nếu vậy, điều này được nêu trong các giao ước nợ cấp cao được thiết kế để cung cấp thêm sự bảo vệ chống lại tổn thất cho người cho vay.

Mô hình Wedge ( Nêm) là gì?- Đặc điểm và ý nghĩa của mô hình nêm trong giao dịch

Các yếu tố ảnh hưởng đến Default Risk

Các yếu tố giúp người cho vay và nhà đầu tư nợ đo lường phần bù rủi ro vỡ nợ ngụ ý của một công ty là khá rộng rãi. Ví dụ, có những rủi ro theo quốc gia cụ thể như cấu trúc chính trị. Cũng như rủi ro theo ngành cụ thể như các quy định có thể tác động đến rủi ro vỡ nợ của một công ty.

[caption id="attachment_223757" align="aligncenter" width="700"]What factors affect Default risk? Yếu tố nào ảnh hưởng đến Default risk?[/caption]

Tuy nhiên, vì mục đích của chúng tôi, chúng tôi sẽ tập trung vào các rủi ro cụ thể của công ty trong các phần tiếp theo:

Tỷ lệ đòn bẩy

Đầu tiên và quan trọng nhất, tỷ lệ đòn bẩy của công ty là một trong những thuộc tính quan trọng nhất được các nhà cho vay xem xét khi đánh giá rủi ro vỡ nợ của một công ty.

Tỷ lệ bao trả lãi suất

Đây là một vấn đề cần cân nhắc khác là khả năng của công ty trong việc đáp ứng các khoản thanh toán lãi vay đúng tiến độ.

[caption id="attachment_223759" align="aligncenter" width="450"]What factors affect profitability? Yếu tố nào ảnh hưởng đến khả năng sinh lời[/caption]

Các chỉ số về khả năng sinh lời

Một yếu tố ảnh hưởng khác nữa là khả năng sinh lời của công ty. Vì các công ty có tỷ suất lợi nhuận cao hơn có xu hướng có dòng tiền tự do cao hơn.

Thủ tục thành lập công ty theo luật doanh nghiệp 2020

Hệ số khả năng thanh toán và khả năng thanh toán

Thành phần cuối cùng có thể ảnh hưởng đến rủi ro mặc định khả năng thanh khoản của công ty.

Summary

Above is information to help you better understand the economic term  What is Default Risk ? As well as factors affecting Default Risk. We hope that the above article will be useful to you.